hūn chéng chéng

昏澄澄

繁体昏澄澄
拼音hūn chéng chéng
简拼HCC
注音ㄏㄨㄣ ㄔㄥˊ ㄔㄥˊ
组合ABB

查组词昏组词澄组词

查成语“昏”的成语“澄”的成语

基本解释

⒈ 元·尚仲贤《三夺槊》第四折:“则见飒飒地阴风剪,将这昏澄澄尘埃践。”